PRIVACYVERKLARING

1. Definities

 1. Opdrachtnemer – Green Writing en al haar geregistreerde handelsnamen, vertegenwoordigd door de eigenaar van Green Writing en de eventuele derden met wie zij opdrachten deelt.

 2. Opdrachtgever – Particulier of onderneming die tegen betaling gebruik maakt of beoogt gebruik te maken van de diensten en/of materialen van Green Writing.

 3. Offerte – Elk mondeling of schriftelijk aanbod van Green Writing om een opdracht te vervullen voor de opdrachtgever.

 4. Materialen – Alle door Green Writing in het kader van de opdracht ontwikkelde trainingen, presentaties, artikelen, boeken, rapporten, adviezen, resultaten, databanken, presentaties, opdrachten en andere digitale of stoffelijke objecten.

 5. Tussenpartij – Online portaal via welke opdrachten kunnen worden verkregen.

 6. Gefaciliteerde personen – Mensen anders dan de opdrachtgever aan wie een dienst wordt geleverd middels een opdracht, bijvoorbeeld in het geval van een bedrijfstraining of communitymanagement.

2. Vertrouwelijkheid tussen opdrachtgever en Green Writing

 1. Green Writing en de opdrachtgever zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens biedt.

 2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 3. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Writing, geen mededelingen doen aan derden over de aanpak, werkwijze en materialen van Green Writing en haar materialen niet beschikbaar stellen aan derden.

 4. Adresgegevens van opdrachtgevers worden verwerkt in facturen en het is wettelijk verplicht om deze zeven jaar te bewaren. Adresgegevens van potentiële opdrachtgevers worden slechts verplicht doorgegeven als er een opdracht overeengekomen wordt. Komt het niet tot een daadwerkelijke opdracht en zijn deze gegevens toch aangeleverd, worden deze na een half jaar en op verzoek eerder verwijderd.

 5. De opdrachtgever voorkomt misbruik van openbare bedrijfsinformatie van Green Writing (zoals BTW-nummer, adres, andere commerciële communicatiekanalen) door eventuele middels de opdracht gefaciliteerde personen. Hiermee wordt ondernemings- of reputatieschade van Green Writing voorkomen.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van referentie- en portfolio-opbouw

 1. Bij een succesvol afgeronde opdracht wordt aan de opdrachtgever vrijblijvend gevraagd of deze een referentie wil achterlaten en zo ja, via welk kanaal, zoals openbaar op de website van Green Writing, een relevante Facebookpagina of via één van de tussenpartijen waar de opdracht verkregen is. Particuliere opdrachtgevers kunnen desgewenst geanonimiseerd worden op de website.

 2. Bij een succesvol afgeronde opdracht wordt aan de opdrachtgever, indien dit een organisatie of bedrijf betreft, vrijblijvend gevraagd of het bedrijfslogo en het type activiteit dat de opdracht omvatte aan het openbare portfolio van Green Writing kan worden toegevoegd, welke kan worden ingekeken door andere (potentiële) opdrachtgevers.

4. Gegevensverwerking bij specifieke opdrachten

 1. In het geval van diensten aan particulieren en/of gefaciliteerde personen wordt er niet zonder enige toestemming door Green Writing geschreven over deze dienstverlening, bijvoorbeeld een gedetailleerd verloop van een specifiek coachingstraject, ook niet in geanonimiseerde vorm. Er wordt slechts geschreven over algemene trends en fenomenen die veel voorkomen onder de opdrachtgevers voor coaching. Uitzonderingen vormen expliciete verzoeken van de particuliere opdrachtgever zelf of van succesvolle verzoeken van Green Writing aan de particuliere opdrachtgever.

 2. In het geval van tekstuele diensten worden de teksten, geschreven, geredigeerd of vertaald in het kader van de opdracht, niet openbaar gemaakt, met inachtneming van het intellectuele eigendomsrecht. Dit geldt ook voor audiobestanden. Uitzonderingen vormen teksten bedoeld voor gratis voor het publiek toegankelijke publicatie, die zullen verschijnen op openbare plaatsen zoals door de opdrachtgever bepaald. Daarnaast bestaan uitzonderingen voor expliciete verzoeken van de opdrachtgever zelf of van succesvolle verzoeken van Green Writing aan de opdrachtgever ten behoeve van haar porfolio.

 3. In het geval van onderzoeksopdrachten of onderzoek uitgevoerd door Green Writing, onder andere ten behoeve van te publiceren boeken of onderzoeksjournalistieke publicaties, worden antwoorden op enquêtevragen in geanonimiseerde vorm opgeslagen, geanalyseerd en gerapporteerd conform de wetenschappelijke methode. De geanonimiseerde wijze vraagt deelnemende personen een random twaalfcijferige/letterige code in te vullen en ook voor zichzelf te registreren. Tijdens enig vervolgonderzoek kunnen ze deze code opnieuw opgeven en dan kunnen deze nummers gelinkt worden, om zo mogelijke correlaties tussen verschillende onderzochte fenomenen te kunnen traceren en de empirische waarde van het totaal te vergroten.

 4. In het geval van opdrachten tot marktonderzoek kunnen andere kaders overeengekomen worden met de opdrachtgever, waarvan deelnemers van tevoren op de hoogte worden gebracht.

5. Gegevensverwerking via online kanalen

 1. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor nieuwsupdates via de website van Green Writing door een mailadres in te vullen. Dit gebeurt op eigen initiatief. Aan daadwerkelijke opdrachtgevers wordt voor of bij aanvang van de opdracht gevraagd of ze nieuwsupdates willen ontvangen; dit gebeurt nooit automatisch. De verkregen mailadressen worden slechts gebruikt waarvoor de geïnteresseerden hebben ingestemd, namelijk het ontvangen van nieuwsupdates, en niet voor overige doelen zoals acquisitie, en worden op geen enkele wijze openbaar gemaakt. Geïnteresseerden en opdrachtgevers kunnen zich op elk moment zelf uitschrijven voor de nieuwsupdates. Dat kan via de website of via een willekeurige ontvangen nieuwsupdate per mail. Gegevens van geïnteresseerden die nieuwsupdates ontvangen en van opdrachtgevers worden niet verkocht aan anderen. Ook dienen deze nooit om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen.

 2. Geïnteresseerden kunnen via de website reageren op daar geplaatste artikelen. Reageren betekent openbare plaatsing van de reactie. Om een reactie te verwijderen dient de schrijver ervan contact op te nemen met Green Writing.

 3. De website van Green Writing gebruikt cookies om haar functionaliteit te verbeteren. De website wist deze cookies een week na het geven van toestemming door de bezoeker en zal op dat moment opnieuw om toestemming vragen. De website heeft een beveiligde verbinding, te herkennen aan de “https://” voor de URL.

 4. Geïnteresseerden kunnen op eigen initiatief lid worden van de besloten Facebookgroepen van Green Writing: “Duurzaam Ondernemen”. De daar geplaatste topics en reacties worden in geen geval, tenzij met toestemming van of op verzoek van de plaatser, gedeeld via enig ander kanaal behorend tot Green Writing.

6. Gegevensverwerking door derden

 1. Gegevens worden gedeeld met derden vanwege wettelijke verplichtingen en in sommige gevallen voor redelijke bedrijfsuitvoering. Er gelden verwerkersovereenkomsten met:

  • ING Bank: verwerking van betalingen – Opdrachtgevers.

  • Boekhouder Nevia: inzage in facturen met adresgegevens – Opdrachtgevers.

  • Tussenpartijen: verwerkt betalingen als de opdracht via een dergelijk portaal is verworven – Opdrachtgevers.

  • TransIP en Gmail: opslag van gegevens uit contactformulieren – Geïnteresseerden met offerteverzoeken e.d.

  • WordPress: opslag van mailadressen voor het verzenden van nieuwsupdates – Geïnteresseerden.

  • JetPack: analyse van bezoekersgegevens van de website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd tot het niveau van land van het IP-adres en welke pagina’s en berichten in welke frequentie zijn bezocht over een bepaalde tijdsperiode – Bezoekers van de website.

 2. Geïnteresseerden volgen of liken de social media kanalen van Green Writing geheel vrijblijvend. Green Writing is niet verantwoordelijk voor wat deze social media, zoals Facebook, doen met deze gegevens, bijvoorbeeld gebruiken voor algoritmes om aan de geïnteresseerde vergelijkbare pagina’s of groepen te suggereren. Geïnteresseerden kunnen deze kanalen op elk moment ontvolgen of unliken.

 3. Het staat Green Writing vrij om volgers, likers of reageerders via social media te blokkeren of te rapporteren aan betreffende social media als zij de inhoud van hun reacties ongepast acht.

Laatste wijziging: 18 juli 2018